starcom68 (starcom68) wrote,
starcom68
starcom68

Будем бороться за Юго-Восточную Прибалтику

Оригинал взят у alexuslob в Будем бороться за Юго-Восточную Прибалтику :)
Программа Международной научной конференции
«Борьба за Юго-Восточную Прибалтику в средневековье и новое время»
«Rywalizacja o południowo-wschodnie ziemie nadbałtyckie w średniowieczu i epoce nowożytnej»
13-17 октября 2013 года
13-17 października 2013 roku
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет
Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy
Wydział Historyczny
воскресенье 13 октября
ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ И ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕГ

Понедельник 14 октября
Poniedziałek 14 października
10.00-10.30
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Васильевский остров, Менделеевская линия, 5, ауд. 70.
10.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственное слово декана исторического факультета СПбГУ А.Х. Даудова.
Приветственное слово Генерального консула Республики Польша в Санкт-Петербурге П. Марциняка.
Приветственное слово декана исторично-педагогического факультета Опольского Университета Я. Доробиша.
Otwarcie konferencji – Generalny Konsul Rzeczpospolitej Polski w Sankt-Petersbugu Piotr Marciniak; dziekan Wydziału Historycznego SPUP Abdułł H. Daudow; dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO Janusz Dorobisz10.30-13.30. ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Почему Прибалтика стала конфликтной зоной?
Истоки борьбы за господство в Балтийском мире
Dlaczego tereny nadbałtyckie stały się strefą konfliktów zbrojnych?
Początki rywalizacji o Dominium Maris Baltici
Ведущие: Александр Ильич Филюшкин, Дариуш Купиш.
1. Кривошеев Юрий Владимирович, Соколов Роман Александрович (Санкт-Петербургский государственный университет). Ледовое побоище 1242 г.: исследователи и исследования
Pole bitwy „na lodzie” 1242 r. – badacze i badania
2. Кибинь, Алексей Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный университет).
Военные конфликты в Юго-Восточной Прибалтике в первой половине XI в.
Konflikty zbrojne na południowo-wschodnich terenach nadbałtyckich w pierwszej połowie XI w.
3. Василик, Владимир Владимировч (Санкт-Петербургский государственный
университет). Восприятие немцев и шведов в древнерусских княжеских житиях
Postrzeganie Niemców i Szwedów w żywotach ruskich kniaziów.
4. Бессуднова, Марина Борисовна (Липецкий Государственный педагогический
университет). "Русская угроза" в свете ливонской орденской документации 80-90-х
годов ХV в.
«Zagrożenie rosyjskie» w świetle dokumentów Zakonu Inflanckiego z lat 80.-90. XV w.
5. Селарт, Анти (Selart Anti, Университет Тарту, Эстония). Ливонские «крестовые
походы» против России в ХV в. ― личные интересы или государственная политика?
Inflanckie «wyprawy krzyżowe» przeciw Rosji w XV w. – przedsięwzięcia prywatne czy polityka
państwowa
6. Штыков, Николай Валерьевич (Санкт-Петербургский государственный
университет). Борьба за русский Северо-Запад: оборона новгородских рубежей и
великие князья Владимирские и Тверские и в XIII–XIV вв.
Walka o północno-zachodnie ziemie ruskie: obrona granic Nowogrodu i wielcy książęta
Włodzimierza i Tweru w XIII-XIV w.
7. Лобин, Алексей Николаевич (Дворец Конгрессов, Санкт-Петербург). Планы военного
сотрудничества Тевтонского ордена и России в 1517-1521 гг.
Plany współpracy wojennej między Zakonem Krzyżackim a Rosją w latach 1517-1521
8. Шапошник, Вячеслав Валентинович (Санкт-Петербургский государственный
университет). Борьба за власть в Москве после смерти Василия III и внешняя
политика Русского государства
Walka o władzę w Wielkim Księstwie Moskiewskim po śmierci Wasyla III i polityka zagraniczna
państwa moskiewskiego

15.00-18.00. ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Ливонская война (1558-1583) как высшая точка борьбы за Балтику
в раннее новое время
Wojna Inflancka (1558-1583) jako punkt kulminacyjny rywalizacji o tereny nadbałtyckiej w
okresie wczesnonowożytnym
Ведущие: Алексей Николаевич Лобин, Томаш Цесельский.
1. Граля, Иероним (Hieronim Grala, Варшавский университет, Польша). «Pax
Moscovitica»: вокруг русского владычества в Ливонии.
«Pax Moscovitica»: wokół rosyjskiego panowania w Inflantach
2. Ерусалимский, Константин Юрьевич (Российский государственный гуманитарный университет, Москва). «Прус, брат императора Августа»: Генезис российской имперской доктрины
«Prus, brat cesarza Augusta»: Geneza rosyjskie doktryny cesarskiej
3. Янушкевич, Андрей Николаевич (Музей Мирского замка, Беларусь). Поиск аргументов: обоснование прав на Ливонию в дипломатических дискуссиях между Великим княжеством Литовском и Московским государством в середине XVI века
W poszukiwaniu argumentów: uzasadnianie prawa do Inflant w dyplomatycznym dyskursie miedzy Wielkim Księstwem Litewskim a państwem moskiewskim w połowie XVI w.
4. Вебер, Дмитрий Иванович (Санкт-Петербургский государственный университет). Ливонская война и возвышение Готарда Кеттлера.
Wojna Inflancka i wyniesienie do władzy Gottharda Kettlera
5. Фречнер, Райнхард. (Reinhard Frötschner, Институт Восточной и Юго-Восточной Европы, Регенсбург, Германия). Новый взгляд на известный эпизод Ливонской войны: каперская война в Балтийском море Ивана Грозного
Nowe spojrzenie na znany epizod Wojny Inflanckiej - działania floty kaperskie Iwana Groźnego na Bałtyku
6. Купиш, Дариуш. (Dariusz Kupisz, Институт истории Университета Люблина, Польша). Русско-ливонское пограничье в стратегических планах Стефана Батория в 1578-1582 гг.
Pogranicze rosyjsko-inflanckie w planach strategicznych Stefana Batorego w latach 1578-1582
7. Филюшкин, Александр Ильич (Санкт-Петербургский государственный университет). Значение Ливонской войны в борьбе за Прибалтику между Россией и Польшей
Znaczenie Wojny Inflanckiej w walce Rosji i Polski o tereny nadbałtyckie.
8. Пенской, Виталий Викторович (Белгородский государственный национальный исследовательский университет). Какую войну проиграл Иван Грозный?
Jaką wojnę przegrał Iwan Groźny?
9. Якубский, Владимир Александрович, Аржакова, Лариса Михайловна (Санкт-Петербургский государственный университет). "Г.В. Форстен и балтийский вопрос в политике Речи Посполитой в XVI - XVII в.".
G.W. Forsten i kwestia bałtycka w polityce Rzeczypospolitej w XVI-XVII w.
вторник 15 октября.

11.00 – 14.00
ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Борьба за Прибалтику в ХVII веке.
Rywalizacja o tereny nadbałtyckie w XVII w.
Польский институт в Санкт-Петербурге, ул. 5-я Советская, 12
Ведущие: Виталий Викторович Пенской, Иероним Граля.
1. Доробиш, Януш (Janusz Dorobisz, Институт Истории Университета Ополье, Польша). Томаш Замойский и шведский вопрос в годах 1624-1635
Tomasz Zamoyski wobec kwestii szwedzkiej 1624-1635
2. Прохоренков, Игорь Александрович (Санкт-Петербургский государственный университет). Александр Гваньини как идеолог борьбы Речи Посполитой за Прибалтику
Aleksander Gwagnin jako ideolog walki Rzeczypospolitej o tereny nadbałtyckie
3. Селин, Адриан Александрович (НИИ Высшая школа экономики, Санкт-Петербург). Отголоски борьбы за Прибалтику: Осажденный Смоленск: возвращаясь к комплексу документов «Смоленского архива» 1609-1611 гг.
Echa wojny o ziemie nadbałtyckie: oblężenie Smoleńska w świetle kompleksu dokumentów tzw. „Archiwum Smoleńskiego” 1609-1611 r.
4. Малов, Александр Витальевич (Российский государственный архив древних актов, Москва). Выезды из шведской оккупационной зоны в 1613 - 1617 гг.: по данным расходных книг Казенного приказа
Wyjazdy z terenów okupowanych przez Szwecję w latach 1613-1617: na podstawie ksiąg wydatków Prikazu Skarbowego
5. Муненко, Владимир Владимирович (Санкт-Петербургский государственный университет). Пропагандистский образ лифляндских солдат армии Густава II Адольфа в прошведском агитационном материале Тридцатилетней война.
Propagandowy obraz Inflantczyków służących w armii Gustawa Adolfa II w proszwedzkich w pismach ulotnych doby Wojny Trzydziestoletniej
6. Ноздрин Олег Яковлевич (Россйская академия народного хозяйства и государственной службы, Орел). Казус Астонов. Британские наёмники между Речью Посполитой и Россией рубежа 10-20 х г. XVII века.
Kazus Astonow. Brytyjscy najemnicy między Rzeczpospolitą i Rosją na przełomie drugiej i trzeciej dekady XVII w.
7. Франц, Мацей (Maciej Franz, Институт истории Университета им. Адама Мицкевича в Познани, Польша). Участие казаков в военных конфликтах на Прибалтике 1600-1648 гг.
Kozacy na południowobałtyckim teatrze działań wojennych 1600-1648”.
8. Герасимова, Ирина Валерьевна (Европейский университет в СПб). Политика русской власти в столице Великого княжества Литовского ― Вильне в 1655-1661 гг. по отношению к местному населению
Polityka Rosjan wobec mieszkańców Wilna - stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1655-1661
9. Нагельский, Мирослав (Mirosław Nagielski, профессор, Варшавский университет, Польша). Противостояние России и Польши во время «Потопа» в контексте их войны со Швецией (1656-1661)
Rywalizacja polsko-rosyjska w dobie potopu w kontekście wojny obu państw ze Szwecją (1656-1661)

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15.00-17.00
Борьба за Балтику в ХVIII-ХIХ вв. и вопросы изучения истории региона
Rywalizacja o tereny nadbałtyckie w XVIII-XIX w, i kwestie
Ведущие: Лариса Михайловна Аржакова, Мирослав Нагельский
1. Опарина, Татьяна Анатольевна (Государственная публичная историческая библиотека, Москва) Противостояние России, Швеции и Речи Постолитой в Балтийском регионе через призму рода Фаренсбах (первая половина ХVII века)
Rywalizacja Rosji, Szwecji i Rzeczypospolitej w regionie bałtyckim w kontekście historii Domu Farensbachów (pierwsza połowa XVII w.)
2. Мацук, Андрей (Национальная Академия Наук, Минск, Беларусь). Взаимоотношения России с магнатами ВКЛ в 20-х - начале 30-х гг. XVIII ст.
Kontakty Rosji z magnatami litewskimi w latach 20. - początku 30. XVIII w.
3. Цесельский, Томаш (Tomasz Ciesielski, Институт Истории Университета Ополье, Польша). Речь Посполитая и балтийская экспансия Российской империи в XVIII в.
Rzeczpospolita a ekspansja nadbałtycka państwa rosyjskiego w XVIII w.
4. Чапевский, Эдвард (Edward Czapiewski, Институт Международных отношений Нижлесилезской высшей школы, Вроцлав, Польша). Присутствие России на Балтике в конце XVIII - начале XIX вв.
Obecność Rosji nad Bałtykiem na przełomie XVIII i XIX w.
5. Магда, Анастасия Константиновна, Толмачев, Павел Андреевич (Санкт-Петербургский государственный университет). Проект издания посольских книг по сношениям России с Польшей в ХVI в.
Projekt publikacji „polskich” ksiąg poselskich z XVI w.
6. Эйльбарт, Наталья Владимировна (Гуманитарный Университет Профсоюзов, Санкт-Петербург). Убийство Тушинского вора: разгаданная загадка Смутного времени
Zabójstwo „Tuszyńskiego Wora”: rozwiązanie zagadki z epoki Wielkiej Smuty
7. Тереханова, Александра Александровна (Санкт-Петербургский государственный университет). Музыкальная культура Латвии в начале XIX в.
Kultura muzyczna Łotwy na początku XIX w.
Подведение итогов конференции

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНИИ.
Среда 16 октября.
Научно-практический семинар «Крепости Северо-Запада России в борьбе за Прибалтику». Выезд участников конференции в Орешек.
Seminarium naukowo-praktyczne «Twierdze w północno-zachodniej Rosji w walce o tereny nadbałtyckie». Wyjazd studyjny do twierdzy Oreszek (Nöteborg)
четверг, 17 октября.
Отъезд иногородних участников конференции.
Рабочие языки конференции: польский, русский, английский
Tags: Конференции, СПб
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments